Connect with us

Инфо +

Вработување во Армија, оглас за 200 војници

Published

on

Врз основа на член 31, 36, 39 и 40 од Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 275/19 и 14/20), член 1 од Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/18), Министерството за одбрана на Република Северна Македонија, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

1. За прием на 200 (двеста) професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата) за работа на определено работно време со договор за вработување во времетраење од 4 (четири) години со можност за негово продолжување повеќе пати, но најмногу до навршување на 45 години возраст по избор согласно закон.

2. Кандидатите за прием на професионални војници на служба во Армијата од точка 1 на овој оглас треба да ги исполнуваат следните услови:
Општи услови:

 • да се државјани на Република Северна Македонија;
 • да се полнолетни и
 • да имаат посебна здравствена и физичка способност.

Посебни услови:

 • да имаат завршено средно образование;
 • да не се постари од 25 години на денот на завршувањето на огласот за прием на професионални војници.

3. Работното време е од 08,00 часот до 16,00 часот.

4. Платата изнесува над 25.000,00 денари, со дополнителни над 8.000,00 денари трошоци за станбено обезбедување по навршување на 4 години служба во Армијата.

5. Лицата кои се здравствено осигурани и ќе приложат потврда издадена од матичен лекар за поседување на општа здравствена способност кон пријавата за прием на кандидати за професионални војници на служба во Армијата, нема да подлежат на почетни проверки за поседување на општа здравствена способност.
Лицата кои не се здравствено осигурани и согласно тоа, не се во можност да достават потврда од матичен лекар за поседување на општа здравствена способност кон пријавата за прием на кандидати за професионални војници на служба во Армијата, ќе бидат испратени на проверка на општата здравствена способност на Институтот за физиологија при Клинички центар – Скопје.

6. Во постапката за избор, проверката на физичката и здравствената способност на кандидатите за професионални војници на служба во Армијата, ќе биде извршена од страна на посебни комисии формирани од министерката за одбрана.
Кандидатите ќе подлежат на тестови за проверка на физичката подготвеност согласно Правилникот за начинот на одржување и проверка на физичката способност на активниот воен персонал на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.170/16) достапен на следниот линк: http://mod.gov.mk/wp-content/uploads/2018/07/ Pravilnik-za-fizicki-proverki-.pdf.

7. При вработувањето ќе се води сметка за соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници со почитување на критериумите на стручност и компетентност.

8. Министерството за одбрана ги повикува и охрабрува девојките и жените кои ги исполнуваат условите да се пријават на јавниот оглас за прием на професионални војници во Армијата на Република Северна Македонија.

9. Јавниот оглас за прием на професионални војници ќе трае 15 дена вклучувајќи го денот на објавување, во најмалку два дневни весници од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и интернет страната на Министерството за одбрана.

10. Кандидатите за професионални војници на јавниот оглас може да се пријават преку електронска пошта во Министерството за одбрана javenoglaspfv@morm.gov.mk со пополнување на образецот Пријава за кандидати за професионални војници на служба во Армијата. Пријавата може да се превземе од интернет страната на Министерството за одбрана www.mod.gov.mk.
Кандидатите за професионални војници на јавниот оглас може да се пријават и во Одделенијата за одбрана на Министерството за одбрана во или блиску до местото на живеење.

11. При пријавувањето на јавен оглас, кандидатите треба да ги приложат следните документи и податоци:

 • Пријава за кандидати за професионални војници на служба во Армијата (образецот е достапен на интернет страницата на Министерството и во Одделенијата за одбрана);
 • Своерачно пополнет Прашалник со изјава за морална, материјална и кривична одговорност за точноста на дадените податоци (образецот е достапен на интернет страницата на Министерството и во Одделенијата за одбрана);
 • Фотокопија од документ за лична идентификација (лична карта или патна исправа);
 • Диплома за завршено средно училиште;
 • Потврда издадена од матичен лекар за општа здравствена способност за лица кои се здравствено осигурани, а кој податок се должни да го наведат во пријавата за пријавување на кандидати за професионални војници на служба во Армијата;

12. Кандидатите кои аплицирале на претходните огласи за прием на професионални војници, но не биле избрани и не ги подигнале документите од Одделението за одбрана во местото на живеење, доколку имаат интерес за повторно аплицирање согласно условите во точка 2 од огласот, потребно е да достават само пријава и потврда од матичен лекар за поседување на општа здравствена способност.

13. Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да се земаат во разгледување.

14. Кандидатите за професионални војници кои успешно ќе ги поминат сите предвидени проверки по фази, согласно Правилникот за начинот на спроведување на постапка за прием на кандидати за офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/18) и тоа:

 • проверката на податоците кои кандидатите ги изнеле за вистинити,
 • проверката на физичката способност,
 • проверката на здравствената способност,

се ставаат на листа за избор и прием на професионални војници на служба во Армијата.
15. Кандидатите за професионални војници кои ќе бидат примени на служба во Армијата на Република Северна Македонија и повикани во Министерството за одбрана за потпишување на договор за работа со себе треба да ги носат следните документи:

 • диплома за завршено средно образование (оригинал или копија заверена на нотар);
 • уверение за државјанство;
 • извод од матична книга на родените;
 • уверение дека не му е изречена мерка за безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност (не постаро од 6 месеци);
 • важечка лична карта и 2 (две) фотокопии од лична карта на кои треба да биде напишана општината во која се со место на живеење;
 • трансакциска сметка;
 • ако кандидатот бил во работен однос да достави лист за одјава со затворен датум во фирмата каде работел (образец М-2), или
 • потврда дека не е во работен однос издадена од Агенцијата за вработување.

16. Со избраните кандидати Министерството за одбрана ќе склучи договор за работа во траење од три месеци, во кој период влегува основна војничка обука, а по чие успешно завршување со лицето се склучува договор за работа од четири години, согласно точка 1 од овој оглас.
За времетраење на основната војничка обука, лицето кое ќе биде примено како професионален војник на служба во Армијата ги остварува сите права и обврски од работен однос согласно со овој закон.

17. На кандидатите кои нема да бидат избрани по јавниот оглас и нема да засноваат работен однос во Министерството за одбрана како професионални војници на служба во Армијата на Република Северна Македонија, документите со писмено известување ќе бидат вратени преку Одделението за одбрана во местото на живеење, каде што биле поднесени.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Continue Reading

Uncategorized

(Урнебесно видео) “Јас синоќа 9 пати се тестиpaв и испаднав негативна”

Published

on

Да се насмееме малку во овие стресни времиња за сите

Девојчево ќе ви објасни како да препознаете дали имате кopoнавиpyc.

Continue Reading

Инфо +

Пратеничка посредувала за бугарски пасоши по цена од 800 евра

Published

on

Денес на социјалните мрежи кружи интересна и занимлива објава од веб порталот Охрид Скај во кој пишува дека пратеничка од редовите на СДСМ заедно со нејзиниот сопруг продавале бугарски пасоши за по цена од 800 евра. Но граѓаните за жал не ги добивале ни пасошите ниту пак парите назад.

Во време кога единствен спас на граѓаните на Македонија е да престојуваат и работат во европските земји низ Македонија има доста луѓе кои нудат работа или издаваат патна исправа а никој не нуди никаква гаранција за сето тоа, а една од нив била и пратеничката од редовите на Сдсм.

За повеќе информации може да дознаете на следниот линк: https://ohridsky.com/2020/10/29/%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%9f%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-%d0%b5%d0%bd%d1%98%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8/?fbclid=IwAR3oQ6zedknCiQ-vZB8dmGLf9pJtxwSR5IbLyfE5qQQrUcEQGsADNAX_prQ

Continue Reading

Инфо +

Барди: Албанец сум, но го давам максимумот за Македонија, имаме меѓусебна почит, креираме посебна приказна

Published

on

Многу сме среќни што успешно го минавме мечот со Косово, но, ништо не е говото, пред нас се уште 90 минути, морам да признаам дека и Косово одигра навистина добар меч, чувствувам жалење за момците, но сигурен сум дека наскоро тие ќе се пласираат на Европското првенство. Нам не ни е потребна еуфорија, всушност, не верувам дека тоа постои кај нас, сите фудбалери доволно добро се внимателни за значењето на мечот со Грузија“ вели Барди во интервјуто, а потоа посочи дека иако е Албанец, го дава максимумот за Македонија, а во тимот има голема меѓусебна почит, заклучувајќи дека креираат приказна која досега никој не успеал докрај да ја реализира.

Пресметката со Косово беше посебна, по мечот слушнав позитивни, но и негативни коментари, секој фудбалер треба да го даде максимумот за тимот во кој што настапува. Јас сум Албанец и никој не ми го негира тој факт, но, го давам максимумот за Македонија за професионалниот прогрес, никогаш не сме имале никакви проблеми во тимот, имаме меѓусебна почит, а на теренот сите го даваме максимумот, како тим, ние можеме да креираме една посебна приказна која досега никој не успеал да ја направи“ вели Барди.

Запрашан за актуелната ситуација во однос на неговиот договор со Леванте кој истекува во 2022. година, Барди вели дека во тој клуб се чувствува како во свој дом, не планира да си замине.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Трендинг

Copyright © 2020 Булевар.мк

error: